Családok imája

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet

és a család ajándékáért.

Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent

család – Szent István, Boldog Gizella és

Szent Imre – példája nyomán szeretetben

és örömben élhessünk!

Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük

teljesítésében, hogy az élő hitet tovább-

adhassák!

Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy

kibontakozzék bennük a keresztségben

kapott hit csírája!

Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek

a hitben és Jézus ismeretében; a házasság

előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel

készüljenek arra!

Növeld a házastársak között a szeretetet és

hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban

nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadá-

sunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli

házasságért! Áldd meg nemzetünk minden

családját!

Adj belső békét az özvegyeknek és egyedül-

állóknak, a kudarcoktól szenvedőknek!

Adj bölcsességet és kitartást a családokért

fáradozó világiaknak, püspököknek és

papoknak! Világosítsd meg a közélet

felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a

család és a haza javára!

Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre,

a Szent Család segítségével:

József és Mária közbenjárására,

a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

 

A családok évében mindenkinek

szeretettel ajánlom ezt az imádságot.

Apostoli áldásommal:

Bíró László

püspök,

az MKPK családreferense