Óvodánk 1973-ban, 2. számú Napközi otthonos Óvoda néven nyitotta meg kapuit Sárospatakon. Száz kisgyermek fogadására tervezték, akkor négy, majd a gyermeklétszám növekedésével, öt csoporttal működött 125 felvehető fővel.

Az épület a város központjában található, így az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás közelsége miatt jól megközelíthető. Az óvoda elhelyezkedése és az óvodai nevelés színvonalas biztosítása miatt a gyermeklétszám sokáig biztosította az intézmény megfelelő kihasználtságát a városban.

Sárospatak lakosságának lélekszáma azonban sajnos évek óta csökkenő tendenciát mutat, sok fiatal elköltözik a jobb megélhetés reményében, ebből következik, hogy csökken a születések száma, ill. stagnál.

Ezért 2007-ben a város három óvodáját összevonták, majd a későbbiek folyamán az egyik intézményt bezárták.

Anyagi problémák miatt hasonló sorsra jutott volna a mi óvodánk is, azonban a jó Isten segítségével újabb lehetőséget kapott.

2011-ben a Miskolci Egyházmegye a Sárospataki Önkormányzattal megállapodást kötött és így Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda néven megkezdhette működését 2011 szeptember 1-én. Az épület a sárospataki önkormányzat tulajdonában maradt, fenntartója a Miskolci Egyházmegye lett. A megállapodásban foglaltak szerint 3 óvodai csoportban, vegyes életkori összetételben neveljük a gyermekeket. A csoportok létszáma maximum 25 fő lehet, mely fenntartói engedéllyel a hatályos Alapító Okiratunk szerint csoportonként 30 főre növelhető. Sok katolikus és más felekezethez tartozó család él Sárospatakon és vonzáskörzetében, akik igénylik gyermekeik számára a keresztény értékek szerinti nevelést már kora kisgyermek kortól. Örömmel mondhatjuk, hogy óvodánk kihasználtsága minden évben 100%-os. A felvételi körzetünkbe tartozó gyermekek kötelező felvételén túl, amennyiben van üres férőhely felveszünk más körzetbe tartozó gyermeket is, de ebben az esetben előnyben részesítjük a papi ajánlással érkező, hitéletüket gyakorló családok gyermekeit.

Óvodai nevelésünk, helyi Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül. Nevelésünk során szorosan együtt működünk a családokkal, az óvodánk lelkészével, a fenntartó egyházmegyével és az óvodai nevelésünket támogató partnerekkel. Célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, a keresztény értékrend és keresztény kultúra megalapozása, az iskolaérettséghez szükséges képességek kialakítása, BOLDOG gyermekek nevelése.

Az egyházmegye támogató segítsége, az óvodapedagógusok felkészültsége, keresztény szemlélete, programjaink, szakmai munkánk minősége a biztosíték arra, hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetben, az óvoda céljait szem előtt tartva, a szülői és fenntartói elvárásoknak megfelelően neveljük.

Az alapító okiratunkban foglaltak szerint vállaljuk sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is. Az SNI és BTM gyermekek szakszerű fejlesztéséhez biztosítjuk a feltételeket. A személyi feltételeket a Sárospataki Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő terapeuta), valamint saját gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus végzettséggel is rendelkező óvodapedagógusok egyéni és mikrócsoportos fejlesztő tevékenységével, megfelelő számú és minőségű speciális fejlesztő eszközök rendelkezésre állásával, részben akadálymentesített óvodai épület kialakításával.

A hátrányos helyzetű gyermekek befogadása kiemelt feladatunk. Támogatóan együttműködünk a Sárospataki Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. Élünk a jelzőrendszer lehetőségeivel, figyelmet fordítunk a védelembe vett, nevelőszülőknél élő gyermekek nevelésére.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek fejlesztésére is. Ezek megvalósítási színterei: Bozsik ovi – foci, Komplex Művészeti Műhely, Zeneóvoda, Néptánc.

A pedagógus továbbképzésekkel folyamatosan bővítjük módszertani tudásunkat, valamint lehetőségekhez mérten úgy alakítjuk infrastrukturális környezetünket, hogy az a kitűzött céljainknak, feladatainknak és az előírásoknak megfeleljenek.

Óvodai nevelésünk során a gyermeket Isten ajándékának tekintjük, nevelésünket gyermekközpontúság, befogadás és elfogadás jellemzi. Törekszünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, meglévő hátrányaik csökkentésére. Célunk és feladatunk, hogy óvodásaink érzelmi biztonságban, szeretetben, derűs, nyugodt légkörben, élményekkel gazdagodva töltsék óvodás éveiket.

Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját képességeiknek megfelelően teljesítő, nyitott, véleményalkotásra képes, az iskolába jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.