Óvodánk 1973-ban, 2. számú Napközi otthonos Óvoda néven nyitotta meg kapuit Sárospatakon. Száz kisgyermek fogadására tervezték, akkor négy, majd a gyermeklétszám növekedésével, öt csoporttal működött 125 felvehető fővel.

Sárospatak lakosságának lélekszáma sajnos évek óta csökkenő tendenciát mutat, sok fiatal elköltözik, a jobb megélhetés reményében, ebből következik, hogy csökken a születések száma, ill. stagnál.

2007-ben a város három óvodáját összevonták, majd a későbbiek folyamán egyiküket bezárták.

Anyagi problémák miatt hasonló sorsra jutott volna a mi óvodánk is, azonban a jó Isten segítségével újabb lehetőséget kapott. 2011-ben a Miskolci Egyházmegye az önkormányzattal szerződést kötött és így Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda néven kezdte meg működését. Az épület a sárospataki önkormányzat tulajdonában maradt, fenntartója a Miskolci Egyházmegye lett. A megállapodásban foglaltak szerint 3 óvodai csoportban, vegyes életkori összetételben neveljük a gyermekeket. A csoportok létszáma maximum 25 fő lehet, mely fenntartói engedéllyel a hatályos Alapító Okiratunk szerint 90 főre növelhető. Sok katolikus és más felekezethez tartozó család él Sárospatakon és vonzáskörzetében, akik igénylik gyermekeik számára a hitre nevelést.

Óvodánk a város központjában található, így az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás közelsége miatt jól megközelíthető.

Óvodai nevelésünk, helyi Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül. Nevelésünk során szorosan együtt működünk a családokkal, célunk a keresztény értékrend és keresztény kultúra megalapozása.

Az óvodapedagógusok felkészültsége, keresztény szemlélete, programjaink, szakmai munkánk minősége a biztosíték arra, hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetben, az óvoda céljait szem előtt tartva, a szülői és fenntartói elvárásoknak megfelelően neveljük.

Az alapító okiratunkban foglaltak szerint vállaljuk sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek fejlesztésére. Ezek megvalósítási színterei: Bozsik ovi – foci, Komplex Művészeti Műhely, Zeneóvoda, Néptánc.

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk: logopédiai-, pedagógiai-, mozgás-, gyógypedagógiai fejlesztés, alapozó mozgás. Megvalósításukhoz folyamatosan bővítjük eszközállományunkat, módszertani tudásunkat, valamint lehetőségekhez mérten úgy alakítjuk infrastrukturális környezetünket, hogy az a kitűzött céljainknak, feladatainknak és az előírásoknak megfeleljenek.

Óvodai nevelésünk során a gyermeket Isten ajándékának tekintjük, nevelésünket gyermekközpontúság, befogadás és elfogadás jellemzi. Törekszünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, meglévő hátrányaik csökkentésére. Célunk, hogy óvodásaink érzelmi biztonságban, szeretetben, derűs, nyugodt légkörben, élményekkel gazdagodva töltsék óvodás éveiket.

Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját képességeiknek megfelelően teljesítő, nyitott, véleményalkotásra képes, az iskolába jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.